ดาวน์โหลดข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า รายวัน

ลำดับ รายการปัจจุบัน รายการย้อนหลัง
1. แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ทั้งประเทศ)  PM2.5!/PM10! แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ทั้งประเทศ) ย้อนหลัง
        PM2.5         PM10         PM2.5         PM10
2. แผนที่จุดความร้อน (ทั้งประเทศ)  HOTSPOT! แผนที่จุดความร้อน (ทั้งประเทศ) ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
3. แผนที่จุดความร้อนรายวัน (9 จังหวัดภาคเหนือ)  HOTSPOT! แผนที่จุดความร้อนรายวัน (9 จังหวัดภาคเหนือ) ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
4. แผนที่จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) แผนที่จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) ย้อนหลัง
        GISTDA         NASA         GISTDA         NASA
5. แผนที่จุดความร้อนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนที่จุดความร้อนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ย้อนหลัง
6. แผนที่หมอกควันและทิศทางลม แผนที่หมอกควันและทิศทางลม ย้อนหลัง
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ
7. แผนที่เสี่ยงไฟป่า แผนที่เสี่ยงไฟป่า ย้อนหลัง
        9 จังหวัด (รายสัปดาห์)         9 จังหวัด (รายสัปดาห์)
8. แผนที่พื้นที่เผาไหม้
9. Excel จุดความร้อนสะสมรายวัน Excel จุดความร้อนสะสมรายวัน ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
10. Excel จุดความร้อนราย 4 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ MODIS) Excel จุดความร้อนราย 4 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ MODIS) ย้อนหลัง
11. Excel จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) Excel จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) ย้อนหลัง
        GISTDA         NASA         GISTDA         NASA
12. Shapefile จุดความร้อนสะสมรายวัน Shapefile จุดความร้อนสะสมรายวัน ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
13. สรุปสถานการณ์ไฟป่า
        MODIS         VIIRS         อื่นๆ