ดาวน์โหลดข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า รายวัน

ลำดับ รายการล่าสุด รายการทั้งหมด
1. แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ย้อนหลัง
        PM2.5         PM10         PM2.5         PM10
2. แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (ประเทศไทย) แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (ประเทศไทย)
        MODIS         SUOMI(VIIRS)         NOAA-20         MODIS         SUOMI(VIIRS)         NOAA-20
3. แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (17 จังหวัด) แผนที่จุดความร้อนสรุปรายวัน (17 จังหวัด)
        MODIS         SUOMI(VIIRS)         NOAA-20         MODIS         SUOMI(VIIRS)         NOAA-20
           - จังหวัด            - จังหวัด            - จังหวัด               - กรุงเทพฯ และปริมณฑล            - จังหวัด            - จังหวัด            - จังหวัด               - กรุงเทพฯ และปริมณฑล
              - อำเภอ               - อำเภอ               - อำเภอ               - อำเภอ               - อำเภอ               - อำเภอ
4. Excel จุดความร้อนสรุปรายวัน Excel จุดความร้อนสรุปรายวัน
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
5. แผนที่จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS) แผนที่จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS)
        GISTDA                  NASA             (17 จังหวัด)         GISTDA                  NASA             (17 จังหวัด)
         - ประเทศไทย          - ประเทศไทย          - ประเทศไทย          - ประเทศไทย
               - จังหวัด                - จังหวัด                - จังหวัด                - จังหวัด
                  - อำเภอ                    -อำเภอ                   - อำเภอ                    -อำเภอ
6. Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS) Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (VIIRS)
        GISTDA                  NASA         GISTDA                  NASA
        - Suomi NPP         - Suomi NPP         - Suomi NPP         - Suomi NPP
           - NOAA-20            - NOAA-20            - NOAA-20            - NOAA-20
7. Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (MODIS) Excel จุดความร้อน ณ เวลารับสัญญาณ (MODIS)
        NASA         NASA
8. Shapefile สรุปรายวัน ล่าสุด Shapefile สรุปรายวัน
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
9. แผนที่หมอกควันและทิศทางลมรายวัน แผนที่หมอกควันและทิศทางลมรายวัน
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ
10. แผนที่เสี่ยงไฟป่ารายสัปดาห์ แผนที่เสี่ยงไฟป่ารายสัปดาห์
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ
           จังหวัด            Excel            Shapefile            จังหวัด            Excel            Shapefile
11. แผนที่พื้นที่เผาไหม้ ราย 2 สัปดาห์ แผนที่พื้นที่เผาไหม้ ราย 2 สัปดาห์
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         Excel         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         Excel
12. สรุปสถานการณ์ไฟป่า / ปัจจุบัน / ย้อนหลัง / คู่มือ แบบฟอร์มบันทึกการสำรวจพื้นที่เกิดจุดความร้อน

แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูลไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กจากดาวเทียม
        MODIS         VIIRS         REPORT         อื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ envi.disaster@gmail.com โทร. 02-1414536 , 02-1414423