คำอธิบายสัญลักษณ์
คำอธิบายสัญลักษณ์
ตำแหน่งจุดความร้อนบนชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ป่าอนุรักษ์

ป่าสงวนแห่งชาติ

เขตสปก.

พื้นที่เกษตร

พื้นที่ริมทางหลวง (250 เมตร)

ชุมชนและอื่นๆ

จุดความร้อนนอกประเทศ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ / ค่า PM10

ดี / 0-40

ปานกลาง / 41-120

มีผลกระทบต่อสุขภาพ / 121-350

มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก / 351-420

อันตราย > 420

ความถี่พื้นที่เผาไหม้รอบ 5 ปี(2009-2014)

ความถี่พื้นที่เผาไหม้ 1 ครั้ง

ความถี่พื้นที่เผาไหม้ 2 ครั้ง

ความถี่พื้นที่เผาไหม้ 3-5 ครั้ง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ป่าอนุรักษ์

ป่าสงวนแห่งชาติ

เขตสปก.

พื้นที่เกษตร

พื้นที่ริมทางหลวง (250 เมตร)

ชุมชนและอื่นๆ

แนวกันไฟจังหวัดเชียงใหม่

แนวกันไฟ

ทิศทางลม ความเร็วลม (knot)
1 knot = 1.852 km/h = 0.514 m/s

.050000 - 3.000000

3.000001 - 6.000000

6.000001 - 9.000000

9.000000 - 12.000000

12.000001 - 50.000000

คำอธิบายสัญลักษณ์
คำอธิบายสัญลักษณ์
ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

แหล่งน้ำธรรมชาติ

พื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าต่ำ

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง (อ้อย, ข้าวโพด)